GTranslate

English German Kurdish (Kurmanji) Tajik

 

Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost DT Mostárna, a.s., jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti DT Mostárna, a.s. nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo odborné praxe ve společnosti.

Oznámení může podat zaměstnanec společnosti DT Mostárna, a.s. nebo osoba vykonávající ve společnosti odbornou praxi (dále jen „oznamovatel“).

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám.

Příslušná osoba:

Ivana Janečková, Dolní 100, 797 11 Prostějov

email: janeckova@dtmo.cz

K oznámením a jejich obsahu má přístup pouze příslušná osoba.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení lze zaslat také poštou na adresu DT Mostárna, a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov. V takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT – výhradně k rukám příslušné osoby.

 

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.

Více informací o vnitřním oznamovacím systému najdete v Pravidlech podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, která jsou součástí vnitřních směrnic DT Mostárna, a.s., uvedených na intranetu společnosti.